Stichting "Aandacht voor Zijn"

Ten behoeve van de dienstverlening binnen de Lubbelinkhof is tevens een stichting in het leven geroepen.  Het doel van deze stichting is o.a.:

  • Het adviseren in mogelijkheden voor, en een bijdrage leveren aan, de ondersteuning die mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking nodig hebben en die door diverse omstandigheden tijdelijk of permanent behoefte hebben aan een bescherm(en)de leefsituatie, gericht op wonen, zorg, dagbesteding en/of werk.
  • Het stimuleren van de inzet van vrijwillige medewerkers.
  • Het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden met stakeholders in de ruimste zin van het woord.
  • Het verwerven van giften, donaties, sponsorbijdragen ten behoeve van de voorzieningen.

De stichting ''Aandacht voor Zijn" wordt gevormd door een Raad van Toezicht en een bestuur. De raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richt de toezicht zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen.

 

Binnenkort meer informatie over de activiteiten van de Stichting "Aandacht voor Zijn"